صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 کارمزد مدیر کارمزد ثابت مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق معادل 1.5 درصد سرمایه صندوق(جمع سرمایه تادیه شده )است . این کارمزد در ابتدای هر دوره شش ماهه از زمان صدور مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره عمر صندوق توسط صندوق قابل پرداخت خواهد بود. 
2 پاداش عملکرد مدیر نرخ سالیانه پاداش عملکرد مدیر صندوق برابر 20 درصد مازاد نرخ بازده داخلی خالص سالانه آن نسبت به میانگین حسابی نرخ سپرده های بلند مدت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که بر اساس سرمایه تادیه شده صندوق و در طول دوره فعالیت و دوره تصفیه ، محاسبه می شود و با تصویب مجمع سالانه صندوق و با رعایت تشریفات ماده 49 اساسنامه ، تمام یا بخشی از آن قابل پرداخت خواهد بود .
3 حق الزحمه حسابرس مبلغ 180 میلیون ریال در سال اول با احتساب افزایش تا سقف 30 درصدی به ازای هر سال مالی
4 کارمزد متولي مبلغ 350 میلیون ریال در سال اول با احتساب افزایش تا سقف 30 درصدی به ازای هر سال مالی

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات شرکت فرابورس ایران عمل می گردد. 
-
کارمزد درج و معاملات طبق مقررات شرکت فرابورس ایران تعیین می شود .  -