صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه صندوق جسورانه پیشرفت منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده صندوق جسورانه پیشرفت دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق جسورانه پیشرفت دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ صندوق جسورانه پیشرفت دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ صندوق جسورانه پیشرفت دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت مالی دوره ای منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده صندوق جسورانه پیشرفت دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق جسورانه پیشرفت دانلود