صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۲ % ۱,۰۶۷,۴۶۴ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۲ % ۱,۰۶۷,۲۲۰ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۳ % ۱,۰۶۶,۹۷۷ ۶۸.۱۷ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۳ % ۱,۰۶۶,۷۳۳ ۶۸.۱۷ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۴ % ۱,۰۶۶,۴۹۰ ۶۸.۱۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۴ % ۱,۰۶۶,۲۴۷ ۶۸.۱۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۵ % ۱,۰۶۶,۰۰۵ ۶۸.۱۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۵ % ۱,۰۶۵,۷۶۲ ۶۸.۱۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۶ % ۱,۰۶۵,۵۲۰ ۶۸.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۶ % ۱,۰۶۵,۲۷۸ ۶۸.۱۴ % ۰ ۰ %