صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۶۰,۵۶۲,۱۱۴,۷۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۳۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۳۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۳۷۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۰۴۰,۳۷۵ ۱,۰۴۰,۳۷۵ ۱,۰۴۰,۳۷۵ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۵۶۲,۱۱۴,۷۰۲
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۰۴۰,۲۵۴ ۱,۰۴۰,۲۵۴ ۱,۰۴۰,۲۵۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۳۸۰,۴۸۳,۸۶۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۰۴۰,۱۳۳ ۱,۰۴۰,۱۳۳ ۱,۰۴۰,۱۳۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۱۹۹,۰۹۱,۰۳۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۰۴۰,۰۱۲ ۱,۰۴۰,۰۱۲ ۱,۰۴۰,۰۱۲ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۱۷,۹۳۵,۸۶۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۰۳۹,۸۹۱ ۱,۰۳۹,۸۹۱ ۱,۰۳۹,۸۹۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۸۳۷,۰۱۷,۹۹۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۰۳۹,۷۷۱ ۱,۰۳۹,۷۷۱ ۱,۰۳۹,۷۷۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۶۵۶,۳۳۷,۱۰۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۳۹,۶۵۱ ۱,۰۳۹,۶۵۱ ۱,۰۳۹,۶۵۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۴۷۵,۸۹۲,۸۲۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۳۹,۵۳۰ ۱,۰۳۹,۵۳۰ ۱,۰۳۹,۵۳۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۲۹۵,۶۸۴,۸۲۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۳۹,۴۱۰ ۱,۰۳۹,۴۱۰ ۱,۰۳۹,۴۱۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۱۱۵,۷۱۲,۷۴۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۳۹,۲۹۱ ۱,۰۳۹,۲۹۱ ۱,۰۳۹,۲۹۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۹۳۵,۹۷۶,۲۴۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۳۹,۱۷۱ ۱,۰۳۹,۱۷۱ ۱,۰۳۹,۱۷۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۷۵۶,۳۴۸,۶۳۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۰۳۹,۰۵۱ ۱,۰۳۹,۰۵۱ ۱,۰۳۹,۰۵۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۵۷۷,۰۸۲,۲۷۲
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۰۳۹,۰۰۷ ۱,۰۳۹,۰۰۷ ۱,۰۳۹,۰۰۷ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۸,۵۱۰,۶۱۵,۲۱۹
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۳۲,۷۹۴ ۱,۰۳۲,۷۹۴ ۱,۰۳۲,۷۹۴ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۹,۱۹۱,۱۴۸,۴۴۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۰۳۲,۶۷۳ ۱,۰۳۲,۶۷۳ ۱,۰۳۲,۶۷۳ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۹,۰۰۸,۸۵۴,۳۰۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۰۳۲,۵۵۱ ۱,۰۳۲,۵۵۱ ۱,۰۳۲,۵۵۱ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۸۲۶,۸۰۰,۹۳۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۰۳۲,۴۳۰ ۱,۰۳۲,۴۳۰ ۱,۰۳۲,۴۳۰ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۶۴۴,۹۸۷,۹۸۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۰۳۲,۳۰۹ ۱,۰۳۲,۳۰۹ ۱,۰۳۲,۳۰۹ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۴۶۳,۴۱۵,۰۸۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱,۰۳۲,۱۸۸ ۱,۰۳۲,۱۸۸ ۱,۰۳۲,۱۸۸ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۲۸۲,۰۸۱,۹۰۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱,۰۳۲,۰۶۷ ۱,۰۳۲,۰۶۷ ۱,۰۳۲,۰۶۷ ۰ ۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۸,۱۰۰,۹۸۸,۰۶۴
  مشاهده همه