صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/11/04 1,019,332 1,018,984 1,018,984 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,528,475,324,562
2 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/11/03 1,019,196 1,018,847 1,018,847 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,528,271,249,153
3 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/11/02 1,019,059 1,018,711 1,018,711 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,528,067,173,744
4 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/11/01 1,018,567 1,018,219 1,018,219 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,527,328,594,224
5 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/30 1,018,609 1,018,261 1,018,261 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,527,391,770,871
6 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/29 1,018,651 1,018,303 1,018,303 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,527,454,947,518
7 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/28 1,018,540 1,018,193 1,018,193 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,527,289,050,974
8 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/27 1,018,429 1,018,082 1,018,082 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,527,123,154,430
9 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/26 1,018,293 1,017,946 1,017,946 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,526,919,023,204
10 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/25 1,018,131 1,017,785 1,017,785 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,526,676,768,930
11 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/24 1,017,689 1,017,343 1,017,343 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,526,014,967,140
12 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/23 1,017,732 1,017,385 1,017,385 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,526,078,143,787
13 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/22 1,017,774 1,017,428 1,017,428 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,526,141,320,434
14 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/21 1,017,637 1,017,291 1,017,291 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,525,937,245,025
15 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/20 1,017,552 1,017,206 1,017,206 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,525,809,527,347
16 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/19 1,017,416 1,017,070 1,017,070 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,525,605,451,938
17 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/18 1,017,280 1,016,934 1,016,934 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,525,401,376,529
18 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/17 1,016,838 1,016,493 1,016,493 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,739,154,739
19 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/16 1,016,880 1,016,535 1,016,535 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,802,331,386
20 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/15 1,016,922 1,016,577 1,016,577 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,865,508,033
«1234»