صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۱۲,۳۶۷ ۷.۲۹ ۲۳۷,۸۴۲ ۱۵.۳۵ ۴۹۲,۸۵۰ ۳۱.۶۶ ۴۹۸,۱۵۵ ۳۱.۸۲
سایر دارایی‌ها ۱,۰۶۸,۹۵۸ ۶۹.۳۹ ۱,۰۷۷,۰۱۳ ۶۹.۵۲ ۱,۰۶۳,۸۹۰ ۶۸.۳۴ ۱,۰۶۷,۴۶۴ ۶۸.۱۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۵۹,۱۶۸ ۲۳.۳۲ ۲۳۴,۳۵۶ ۱۵.۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد