صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۱۶,۹۵۰ ۱.۶۸ ۶۴,۸۷۲ ۹.۷۲ ۵۴,۴۰۱ ۸ ۵۴,۸۷۹ ۸.۰۳
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۲۲,۴۴۱ ۴۱.۹۴ ۵۹۴,۹۱۸ ۸۹.۱۳ ۶۱۸,۴۲۹ ۹۰.۹۶ ۶۲۴,۱۶۰ ۹۱.۲۷
سایر دارایی‌ها ۴۵۷,۸۰۱ ۴۵.۴۵ ۷,۶۹۱ ۱.۱۵ ۷,۰۲۳ ۱.۰۳ ۴,۸۰۸ ۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰۹,۹۸۹ ۱۰.۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد