صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۵۱,۳۸۱ ۳.۳۶ ۲۱۹,۶۷۲ ۱۸.۹۴ ۸ ۰ ۸ ۰
سایر دارایی‌ها ۱,۰۶۳,۱۲۰ ۶۹.۵ ۸۰۷,۶۵۵ ۶۹.۶۵ ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۶۱ ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
صندوق سرمایه‌گذاری ۴۱۵,۱۴۴ ۲۷.۱۴ ۱۶۱,۱۹۹ ۱۳.۹ ۴۶۴,۵۳۲ ۳۰.۳۹ ۴۶۸,۴۵۴ ۳۰.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد