صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/14 1,016,760 1,016,416 1,016,416 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,623,253,759
22 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/13 1,016,649 1,016,305 1,016,305 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,457,357,215
23 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/12 1,016,539 1,016,194 1,016,194 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,291,460,671
24 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/11 1,016,402 1,016,058 1,016,058 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,524,087,385,262
25 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/10 1,015,960 1,015,617 1,015,617 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,523,425,163,472
26 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/09 1,016,002 1,015,659 1,015,659 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,523,488,340,119
27 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/08 1,016,045 1,015,701 1,015,701 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,523,551,516,766
28 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/07 1,015,883 1,015,540 1,015,540 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,523,309,262,492
29 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/06 1,015,772 1,015,429 1,015,429 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,523,143,365,948
30 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/05 1,015,661 1,015,318 1,015,318 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,522,977,469,405
31 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/04 1,015,525 1,015,182 1,015,182 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,522,773,393,996
32 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/03 1,015,058 1,014,715 1,014,715 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,522,072,993,340
33 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/02 1,015,100 1,014,757 1,014,757 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,522,136,169,987
34 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/10/01 1,015,142 1,014,800 1,014,800 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,522,199,346,634
35 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/30 1,015,006 1,014,664 1,014,664 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,521,995,271,226
36 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/29 1,014,895 1,014,553 1,014,553 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,521,829,374,679
37 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/28 1,014,784 1,014,442 1,014,442 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,521,663,478,135
38 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/27 1,014,648 1,014,308 1,014,308 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,521,461,543,990
39 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/26 1,014,208 1,013,869 1,013,869 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,802,856,012
40 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/25 1,014,250 1,013,911 1,013,911 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,866,032,659