صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/24 1,014,292 1,013,953 1,013,953 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,929,209,306
42 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/23 1,014,157 1,013,818 1,013,818 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,726,435,828
43 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/22 1,014,047 1,013,708 1,013,708 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,561,655,225
44 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/21 1,013,911 1,013,573 1,013,573 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,358,881,747
45 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/20 1,013,776 1,013,437 1,013,437 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,520,156,108,269
46 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/19 1,013,336 1,012,998 1,012,998 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,519,497,420,291
47 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/18 1,013,378 1,013,040 1,013,040 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,519,560,596,938
48 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/17 1,013,421 1,013,083 1,013,083 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,519,624,773,585
49 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/16 1,013,311 1,012,973 1,012,973 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,519,459,992,982
50 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/15 1,013,150 1,012,813 1,012,813 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,519,219,226,629
51 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/14 1,013,066 1,012,728 1,012,728 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,519,092,438,901
52 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/13 1,012,905 1,012,568 1,012,568 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,851,672,548
53 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/12 1,012,491 1,012,154 1,012,154 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,230,977,445
54 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/11 1,012,533 1,012,196 1,012,196 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,294,154,092
55 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/10 1,012,575 1,012,238 1,012,238 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,357,330,739
56 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/09 1,012,440 1,012,103 1,012,103 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,154,557,261
57 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/08 1,012,830 1,012,494 1,012,494 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,741,198,813
58 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/07 1,012,670 1,012,334 1,012,334 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,500,432,460
59 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/06 1,012,560 1,012,224 1,012,224 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,518,335,651,857
60 صندوق جسورانه پیشرفت 1400/09/05 1,012,120 1,011,785 1,011,785 0 0 750,000 0 0 1,500,000 1,517,676,963,879