صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۳ % ۴۶۸,۴۵۴ ۳۰.۵۷ %
۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۴ % ۴۶۸,۱۸۷ ۳۰.۵۶ %
۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۶ % ۴۶۷,۹۲۰ ۳۰.۵۴ %
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۹ % ۴۶۷,۱۱۸ ۳۰.۵۱ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۹ % ۴۶۷,۱۱۸ ۳۰.۵۱ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۴۹ % ۴۶۷,۱۱۸ ۳۰.۵۱ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵ % ۴۶۶,۸۸۹ ۳۰.۵ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۱ % ۴۶۶,۶۶۰ ۳۰.۴۹ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۲ % ۴۶۶,۳۹۳ ۳۰.۴۸ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۴ % ۴۶۶,۰۸۷ ۳۰.۴۶ %