صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۹ % ۴۵۶,۱۴۲ ۲۹.۹۶ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹ % ۴۵۵,۸۷۶ ۲۹.۹۵ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۱ % ۴۵۵,۶۴۸ ۲۹.۹۴ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۳ % ۴۵۵,۳۸۲ ۲۹.۹۳ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۴ % ۴۵۵,۱۱۶ ۲۹.۹۱ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۷ % ۴۵۴,۳۹۴ ۲۹.۸۸ %
۴۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۷ % ۴۵۴,۳۹۴ ۲۹.۸۸ %
۴۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۷ % ۴۵۴,۳۹۴ ۲۹.۸۸ %
۴۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۹۸ % ۴۵۴,۱۶۶ ۲۹.۸۷ %
۵۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰ % ۴۵۳,۸۶۲ ۲۹.۸۶ %