صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰ % ۴۵۳,۶۷۲ ۲۹.۸۵ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۲ % ۴۵۳,۳۶۸ ۲۹.۸۳ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۵ % ۴۵۲,۶۸۵ ۲۹.۸ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۵ % ۴۵۲,۶۸۵ ۲۹.۸ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۵ % ۴۵۲,۶۸۵ ۲۹.۸ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۸ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۶ % ۴۵۲,۴۱۹ ۲۹.۷۹ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۴ % ۴۵۲,۱۹۱ ۲۹.۷۷ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۵ % ۴۵۱,۸۸۷ ۲۹.۷۵ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۰۶ % ۴۵۱,۶۵۹ ۲۹.۷۴ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۱ % ۴۵۰,۹۳۷ ۲۹.۷۱ %