صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۷ % ۴۶۵,۳۶۲ ۳۰.۴۳ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۷ % ۴۶۵,۳۶۲ ۳۰.۴۳ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۷ % ۴۶۵,۳۶۲ ۳۰.۴۳ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۸ % ۴۶۵,۰۹۴ ۳۰.۴۲ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۵۹ % ۴۶۴,۹۰۴ ۳۰.۴۱ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۶ % ۴۶۴,۶۳۶ ۳۰.۴ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۶۲ % ۴۶۴,۳۶۹ ۳۰.۳۸ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۶۵ % ۴۶۳,۶۴۴ ۳۰.۳۵ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۶۵ % ۴۶۳,۶۴۴ ۳۰.۳۵ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۶۵ % ۴۶۳,۶۴۴ ۳۰.۳۵ %