صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۷۸ % ۴۶۰,۸۵۷ ۳۰.۲۲ %
۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۱ % ۴۶۰,۰۹۳ ۳۰.۱۹ %
۳۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۱ % ۴۶۰,۰۹۳ ۳۰.۱۹ %
۳۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۱ % ۴۶۰,۰۹۳ ۳۰.۱۹ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۲ % ۴۵۹,۸۲۶ ۳۰.۱۸ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸ ۰ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۳ % ۴۵۹,۵۹۷ ۳۰.۱۶ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۷۴ % ۴۵۹,۳۶۸ ۳۰.۱۱ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۶ % ۴۵۶,۸۶۴ ۳۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۹ % ۴۵۶,۱۴۲ ۲۹.۹۶ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۷ ۰.۱۵ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۶۹.۸۹ % ۴۵۶,۱۴۲ ۲۹.۹۶ %