صندوق جسورانه پیشرفت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۱ % ۴۵۰,۹۳۷ ۲۹.۷۱ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۱ % ۴۵۰,۹۳۷ ۲۹.۷۱ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۰۰ ۰.۲ % ۱,۰۶۴,۰۰۸ ۷۰.۱۱ % ۴۵۰,۷۰۹ ۲۹.۷ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸ ۰.۰۱ % ۱,۰۶۶,۹۳۹ ۷۰.۳۱ % ۴۵۰,۴۸۱ ۲۹.۶۹ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸ ۰.۰۱ % ۱,۰۶۶,۹۳۷ ۷۰.۳۲ % ۴۵۰,۲۱۵ ۲۹.۶۷ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۴۸۹ ۲۳.۷۶ % ۱,۰۵۰,۲۲۶ ۵۳.۳۷ % ۴۴۹,۹۸۷ ۲۲.۸۷ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۵۵۷ ۳۰.۳۱ % ۱,۰۵۶,۵۶۹ ۶۹.۶۹ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۵۵۷ ۳۰.۳۲ % ۱,۰۵۶,۳۳۹ ۶۹.۶۸ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۵۵۷ ۳۰.۳۲ % ۱,۰۵۶,۱۰۹ ۶۹.۶۸ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۹,۵۵۷ ۳۰.۳۳ % ۱,۰۵۵,۸۸۰ ۶۹.۶۷ % ۰ ۰ %